II Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Bezpieczeństwo w świecie 4.0

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP zorganizowane pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski, przedstawiciele służby bhp nie zrzeszonej w OSPSBHP oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

II Forum zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, miało na celu podtrzymanie i pogłębienie ubiegłorocznej dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Ideą wydarzenia było wskazanie i zrozumienie roli pracownika służby BHP w świecie nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które oprócz wzrostu wydajności procesów produkcyjnych niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, a tym samym stawiają wyzwania służbie BHP. Współczesny rynek pracy i ciągły rozwój przedsiębiorstw stawia przed nami nowe zadania, ale i otwiera horyzonty, co podkreślała Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP.

Sesję Inauguracyjną rozpoczął Zbigniew Janowski, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy, który wskazał jak ważną rolę w budowaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa pracy ma Rada Ochrony Pracy. Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy i ochronę zdrowia pracowników wpływa czwarta rewolucja przemysłowa, jakie zadania i wyzwania stoją współcześnie przed Pracodawcą, pracownikiem i służbą bhp. Pani prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w swoim wystąpieniu skupiła się na roli człowieka w świecie zmian. Człowiek w świecie 4.0 to istota ewoluująca, a za tą ewolucją występują nowe zagrożenia i ich skutki na które współczesny człowiek nie do końca jest gotowy. Każda zmiana jak podkreślała pani Profesor daje szansę rozwoju, ale do tej zmiany warto się przygotować, a nade wszystko kontrolować jej postępy w wielowymiarowym obszarze. Człowiek w świecie 4.0 to temat szeroki, inspirujący i pozostawiający wiele dylematów. Może to będzie wskazówką do dalszego debatowania służby bhp.

W sesji inauguracyjnej Janusz Szamuła, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Urzędu Dozoru Technicznego, poruszył temat roli Urzędu Dozoru Technicznego w świecie przemysłu 4.0 a także jakie wyzwania w świecie zautomatyzowanego przemysłu i nowoczesnych technologii stoją przed Inspektorami UDT, jak zmiany wpływają na obowiązki pracodawców w świetle dostosowania i przepisów dozorowych.

O wyzwaniach dla prewencji rentowej i wypadkowej oraz o metodach wspierania poprawy warunków pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sesji Inauguracyjnej głos zabrała Małgorzata Nietopiel, Dyrektor Departamentu Prewencji i Reha­bilitacji ZUS

W drugiej części Forum eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa pracy podjęli dyskusję w czterech panelach tematycznych. Moderatorem dyskusji był Michał Olszański, redaktor programu radiowego oraz telewizyjnego.

Zagadnienia, nad którymi pochylili się paneliści w ramach tematu BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE 4.0 to wyzwania dla służby bhp w kontekście 4 rewolucji przemysłowej, technologie teleinformatyczne w świetle wymagań RODO w odniesieniu do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacyjne i techniczne systemy bezpieczeństwa przy współpracy „człowiek-robot” w dobie robotyzacji produkcji.

W trakcie panelu ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY A WYMAGANIA NOWEJ NORMY ISO 45001 dyskutowano na temat znaczenia systemów zarządzania BHP i ich certyfikacji dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Ponadto poruszono temat związany z rolą służby BHP we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania BHP. Paneliści przedstawili także szanse i zagrożenia związane z dostosowywaniem systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy ISO 45001.

Kolejny panel BEZPIECZEŃSTWO W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM to rozmowy w trakcie, których poruszano zagadnienia związane z wymaganymi dokumentami bezpieczeństwa, zagrożeniami wybuchem przy stosowaniu paliw i substancji palnych i lotnych a także pyłów i gazów.

W panelu BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH ELEKTROENERGETYCZNYCH paneliści dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie: pracy pod napięciem powyżej 1 KV, ochrony przed efektem działania łuku elektrycznego oraz automatyki i zabezpieczenia przy pracach elektroenergetycznych.

Po zakończeniu sesji panelowych odbyła się Debata Oksfordzka, podczas której mówcy propozycji (Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, Paweł Mońka, dyrektor działu BHP w GAZ-SYSTEM S.A., Marcin Łapacz, Gł. Specjalista BHP w Trakcja PRKiL, Urszula Gawrysiak, dyrektor działu BHP BUDIMEX S.A.) i opozycji (Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ BUDOWLANI, Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ SOLIDARNOŚĆ, Renata Górna, Konsultant OPZZ, Józef Witczak, członek Zarządu Regionu Radom NSZZ SOLIDARNOŚĆ) debatowali nad tezą „Związki zawodowe nie chcą współpracować ze służbą bhp w zakresie wypełniania obowiązków pracodawców na rzecz bezpieczeństwa pracy. Publiczność poprzez głosowanie na postawioną tezę wskazała na jej prawdziwość.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum Szymon Ordysiński, z CIOP- PIB przedstawił wyniki badań ankietowych nt. : „Zaufanie społeczne a zachowania niebezpieczne w miejscu pracy”. Uczestnicy zapoznali się wynikami badań z wielkim zainteresowaniem jak również zainteresowanie wzbudziła prezentacja „Pozycja służby bhp w zmieniającym się świecie pracy”, przygotowana przez Beatę Kaczmarek, sekretarza Zarządu Głównego OSPSBHP na podstawie badań ankietowych. Opracowania powyższych badań będą publikowane w miesięczniku Bezpieczeństwo Pracy oraz w miesięczniku ATEST Ochrona Pracy.

W trakcie pierwszego dnia II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP można było uzyskać fachową poradę przy stoiskach eksperckich PIP, ZUS, CIOP-PIB, UDT, Ejendals AB, Iturri Group, Faraone, DuPont, Pikamed, Filter Service, Trakcja PRKiL, Tarbonus, Piltz.

W drugim dniu II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP 2 października, uczestnicy spotkali się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, żeby uroczyście uczcić Jubileusze 65-lecia powołania służby bhp i 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W uroczystości wzięło udziała ponad 250 uczestników. Uroczystą Sesję otworzyła Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, odczytując list od Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, skierowanego do uczestników uroczystości oraz zaprezentowała historię powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP a także utworzenia służby bhp. W okolicznościowych wystąpieniach głos zabrali: Minister Stanisław Szwed, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Zbigniew Janowski, zastępca Przewodniczącego ROP, Przewodniczący ZZ BUDOWLANI, prof. Danuta Koradecka, zastępca Przewodniczącego ROP, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu, Renata Górna, członek ROP, Konsultant OPZZ, Andrzej Kwaliński, zastępca Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, Adam Ogrodnik, zastępca Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Piotr Wojtacha, Z-ca Prezesa Zarządu Wyższego Urzędu Górniczego, Małgorzata Nietopiel, Dyrektor Departamentu  Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Grażyna Barbara Skorupa, Prezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, Marian Kasiarz, Prezes Zarządu TARBONUS sp. z o.o.,  Zofia Strzyż , dyrektor Międzynarodowych Targów w Poznaniu .

Warto podkreślić, że na ręce Prezesa ZG OSPSBHP złożono wiele podziękowań, ciepłych słów wsparcia a nade wszystko powodzenia i wszelkiej pomyślności w dalszym działaniu na rzecz promowania idei bezpieczeństwa pracy. Oprócz listów gratulacyjnych OSPSBHP otrzymało Medal z okazji 125-lecia ZZ BUDOWLANI przyznaną przez ZZ BUDOWLANI, Statuetkę „Przyjaciel EJENDALS AB”, przyznaną przez EJENDALS AB, a Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP „Odznakę Honorowy Członek Tarbonus Sp. z o.o., przyznana przez Zarząd Tarbonus Sp. z o.o.

Uroczyste spotkanie w Sali Kolumnowej Sejmu RP było również doskonałą okazją do wręczenia podziękowań za szczególne zasługi i zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Zarząd Główny OSPSBHP wręczył również okolicznościowe statuetki, symbol podziękowania za długoletnią współprace wyróżniającym się aktywnością oddziałom OSPSBHP, instytucjom, partnerom wspierającym.

Patronatu honorowego udzielili: Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Rada Ochrony Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP zostało objęte patronatem medialnym przez Atest - Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Przyjaciel przy Pracy, Promotor, Bezpieczeństwo Pracy nauka i praktyka.

Wnioski z dyskusji podczas paneli tematycznych oraz opinie uczestników są dostępne na stronie www.forum.ospsbhp.pl

Serdeczne podziękowania składamy naszym Partnerom za wsparcie merytoryczne i finansowe, panelistom za wysoki poziom dyskusji w panelach tematycznych, uczestnikom za udział w II Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”.

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” finansowane było w ramach Funduszu Prewencyjnego ZUS

Dziękujemy za pozytywne opinie skierowane do organizatorów Forum.

 

 

 

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP   

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

   Urząd Dozoru Technicznego

PATRONI HONOROWI:PATRONI MEDIALNI:

 

 

 

 

Copyright © OSPSBHP 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.